بازگشت


دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

فایل‌های مورد نیاز کلاس مجازی اساتید

استفاده از گوشی همراه جهت برگزاری کلاس به اساتید محترم توصیه نمی شود.

سیستم عامل مورد نظر را انتخاب کنید:

Windows Android IOS MacOSX
MacOSX           IOS            Android     Windows

فایلهای مورد نیاز Android

فایلهای مورد نیاز Apple IOS

فایلهای مورد نیاز Mac OSX


توجه: این برنامه غیر ضروری است. در صورت وجود مشکل و اعلام از طرف همکاران پشتیبانی با راهنمایی ایشان نصب گردد