بازگشت


دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

فایل‌های مورد نیاز کلاس مجازی دانشجویان

سیستم عامل مورد نظر را انتخاب کنید:

Windows Android IOS MacOSX
MacOSX           IOS            Android     Windows

فایلهای مورد نیاز Windows


توجه: این برنامه غیر ضروری است. در صورت وجود مشکل در نمایش فونت فارسی، نصب گردد.


توجه: این برنامه غیر ضروری است. در صورت وجود مشکل و اعلام از طرف همکاران پشتیبانی با راهنمایی ایشان نصب گردد.

فایلهای مورد نیاز Android

فایلهای مورد نیاز Apple IOS

فایلهای مورد نیاز Mac OSX


توجه: این برنامه غیر ضروری است. در صورت وجود مشکل و اعلام از طرف همکاران پشتیبانی با راهنمایی ایشان نصب گردد