پست الکترونیکی دانشگاهDescription: 1336768118_28Description: 7-teamviewerDescription: 5-fishمشاهده فيش حقوقيخدمات مكانيزه معاونت آموزشيDescription: 3-amoozeshDescription: 4-hozorDescription: 6-ketabkhaneكتابخانه مركزي دانشگاهحضور و غيابپيگيري نامه هاي اداريDescription: 2-gisheاتوماسيون اداري تحت وبDescription: 1-eofficeدانشگاه آزاد اسلامي واحد يزدDescription: iauarm