دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

آموزشيار اساتید و کارکنان


استاد ارجمند: جهت ثبت نمرات بايد بعد از ثبت و انتخاب دانشجويان از طريق مربع كنار اسامي ، كليد تأييد نيز زده شود تا براي دانشجو نمايش داده شده و در كارنامه نيز درج گردد. لازم بذكر است بعد از تأييد ، نمرات توسط استاد قابل تغيير نبوده و رسيدگي به اعتراضات از مسير شوراي آموزشي و اداره امتحانات قابل بررسي مي باشد.