رشته هاي مربوط به گروه طراحي پارچه و لباس :

1-           كارشناسي پيوسته طراحي پارچه و لباس

گرايشهاي   طراحي بافت پارچه

                   طراحي چاپ پارچه

                  طراحي لباس

2-           كارشناسي ناپيوسته طراحي و تكنولوژي دوخت