رشته هاي مربوط به گروه عمران :

1-           كارشناسي ارشد ناپيوسته عمران - سازه

2-           كارشناسي پيوسته عمران - عمران

3-           كارشناسي ناپيوسته عمران - عمران

4-           كارداني ناپيوسته عمران كارهاي عمومي ساختمان

5-           كارداني ناپيوسته عمران آب و فاضلاب

6-           كارداني پيوسته ساختمان