رشته هاي مربوط به دانشكده نساجي :

1-           دكتراي نساجي

2-           كارشناسي ارشد ناپيوسته شيمي نساجي و علوم الياف

3-           كارشناسي ارشد ناپيوسته تكنولوژي نساجي

4-           كارشناسي پيوسته شيمي نساجي و علوم الياف

5-           كارشناسي پيوسته تكنولوژي نساجي

6-           كارشناسي پيوسته مهندسي پوشاك

7-           كارشناسي ناپيوسته علمي كاربردي صنايع نساجي

8-           كارداني فني نساجي

9-           كارداني پيوسته صنايع نساجي