رشته هاي مربوط به گروه آموزش معلمان:

   1-   كارداني آموزش ابتدايي

2-   كارشناسي ناپيوسته آموزش ابتدايي

3-   كارداني علوم تجربي

4-   كارشناسي ناپيوسته علوم تجربي

5-   دروس تربيتي