رشته هاي مربوط به گروه مواد متالورژي :

1-           كارشناسي پيوسته مواد متالورژي

2-           كارداني پيوسته متالورژي