رشته هاي مربوط به گروه حسابداري :

 

1- كارشناسي ارشد ناپيوسته حسابداري

2-           كارشناسي پيوسته حسابداري حسابرسي

3-           كارشناسي پيوسته حسابداري دولتي

4-           كارشناسي پيوسته حسابداري مالياتي

5-           كارشناسي ناپيوسته حسابداري

6-           كارداني پيوسته حسابداري

7-           كارداني ناپيوسته علمي كاربردي حسابداري