رشته هاي مربوط به گروه ادبيات :

1-           كارشناسي ارشد ناپيوسته ادبيات فارسي

2-           كارشناسي پيوسته ادبيات فارسي (محض)

3-           كارشناسي پيوسته ادبيات فارسي (دبيري)

4-           كارشناسي ناپيوسته ادبيات فارسي

5-           كارداني ادبيات فارسي